Platform Schalkhaar is een stichting met als doel de leefbaarheid van het dorp Schalkhaar te behouden en te vergroten. Het platform uit een groep mensen, die zich inzet voor een prettige leefomgeving, veilig en met goede voorzieningen. Door de dialoog aan te gaan met bewoners van het dorp en bestuurders van de gemeente probeert Platform Schalkhaar zaken te realiseren die het dorpse karakter van Schalkhaar borgen. Het Platform is opgericht in mei 2001 en heeft haar nut voor Schalkhaar in de loop van haar bestaan wel bewezen. Het Platform bestaat meestal uit 8 a 10 personen. Momenteel bestaat het bestuur uit 8 personen.

Een foto van de huidige samentelling van Platform Schalkhaar volgt nog op deze plek.

Individuele belangen kunnen wij niet behartigen , wel het algemeen belang en nut. Nuttige zaken waar wij ons sterk voor maken zijn o.a. verkeersveiligheid en de voorzieningen in ons dorp. Ook heeft het onderhouden van groenstroken in het dorp onze aandacht. Daarnaast is het werk van de werkgroep Rielerenk zeer van nut voor het behoud en het beheer van het groen op de Rielerenk.

Een veilig dorp houdt ook in dat mensen in vrijheid en vrede naast elkaar moeten kunnen leven. Daarom heeft Platform Schalkhaar regelmatig contact met de wijkpolitie van Schalkhaar, zodat eventuele problemen gauw kunnen worden geneutraliseerd.

Elke drie maanden kunt u ons bulletin lezen in inSchalkhaar, ook via de website en via Facebook kunt u op de hoogte blijven van de bezigheden van het Platform.

De vergaderingen van het Platform Schalkhaar zijn openbaar. De vergaderdata kunt u lezen op onze website en op Facebook. U bent van harte uitgenodigd, wij vergaderen zes tot acht keer per jaar.

Heeft u ideeën over de leefbaarheid van ons dorp, zijn er situaties die u graag anders zou willen? Aarzelt u dan niet maar neem gerust contact op met ons door middel van het contactformulier of laat een bericht achter op onze Facebookpagina.

Platform Bulletin en InSchalkhaar

4 keer per jaar verschijnt het huis-aan-huis blad InSchalkhaar, waar het Platform Schalkhaar een eigen bulletin publiceert waarin wij met u het laatste nieuws delen. Voor een volledig overzicht van onze bulletins, bezoekt u onze pagina Informatiebulletins.

Verkeersveiligheid

Als Platform Schalkhaar zijn wij in contact met de gemeente over de verkeersveiligheid in Schalkhaar. Ook nu nog brengen we de verkeerssituatie telkens opnieuw onder de aandacht van de gemeente en politie, ook omdat wij hierover meldingen ontvangen van bezorgde bewoners, ingediend via het contactformulier op deze website, direct per e-mail of persoonlijk.

Als platform hebben wij helaas geen formeel mandaat en kunnen we op basis daarvan niet bij de gemeente maatregelen afdwingen. Wel proberen we bij de politiek en de ambtenaren onze argumenten onder de aandacht te brengen. Het succes daarvan is moeilijk meetbaar maar de vrijwilligers van het platform zijn daar blijvend mee bezig. We hopen dan ook op de steun van de bewoners van Schalkhaar.

Wij danken de alerte inwoners van Schalkhaar voor de ons toegestuurde waarnemingen. Ook willen wij u vragen vooral uw waarnemingen betreffende de verkeersveiligheid niet alleen aan ons te melden, maar vooral ook te sturen naar de politie middels dit webformulier.

Deze meldingen sterken ons standpunt in onze gesprekken met de gemeente.

Douwelerkolk en Rielerenk

Kostbare groene long voor iedereen.

Vanuit het Platform Schalkhaar is in 2006 de werkgroep Rielerenk-Douwelerkolk gevormd. In de werkgroep denken bewoners uit Schalkhaar en Deventer met de (grond-)eigenaren en gebruikers van het gebied mee over de verdere ontwikkeling van dit unieke natuurgebied. Leidend daarbij is het Masterplan Rielerenk en Douwelerkolk dat de gemeenteraad van Deventer in mei 2010 heeft vastgesteld. De werkgroepleden bespreken met de gemeente Deventer, Het Deventer ziekenhuis, Dimence, Waterschap Drents en Overijsselse Delta, Landschap Overijssel en de boeren die er grond pachten welke stappen nodig zijn om het Masterplan uit te voeren. Een belangrijke partner daarbij is De Groene Knoop, die op vrijwillige basis onderhoud verricht aan houtwallen, bomen en ander groen in het gebied. Het Masterplan bevat één totaal visie voor het hele gebied van de Rielerenk en Douwelerkolk. In die visie zijn de verschillende functies en belangen in het gebied afgewogen. Binnen dit kader kunnen alle betrokken partijen keuzes maken voor de inrichting van dit mooie gebied, zodat het in de toekomst groen en open blijft.

Bijdrage door Platform Schalkhaar

Criteria om in aanmerking te komen voor bijdrage door Platform Schalkhaar.

Initiatieven van personen of verenigingen in Schalkhaar kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage in de kosten van Platform Schalkhaar. Platform Schalkhaar zal niet bijdragen in onderhoud of terugkerende kosten.

Platform Schalkhaar stelt per jaar een beperkt maximum bedrag ter beschikking van EUR 1000,-. Bij geen of onvoldoende aanvragen die voldoen aan de criteria wordt het volledige bedrag niet uitgekeerd.

Initiatieven moeten bijdragen aan het algemeen belang voor Schalkhaar. Bij tegenstrijdige meningen en/of belangen zien we af van een bijdrage.

Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp.

Onder leefbaarheid kan worden verstaan; (niet limitatief)
  • Ontwikkeling aantrekkelijkheid dorpskern
  • Ontwikkeling gemeenschappelijke voorzieningen
  • Ontwikkeling van Sociale dorpsverband
  • Ontwikkeling op het gebied van Verkeersveiligheid, behoud van Groene zones, e.a.

We zijn transparant over de toewijzingen en over het feit dat we beperkte middelen per jaar ter beschikking stellen.

Samengevat:
  • Alleen éénmalige bijdragen
  • Maximum totaal 1000 euro per jaar
  • We zijn transparant maar gaan niet actief bekendmaken